top of page
Słodki pies

Podniesienie świadomości w zakresie dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich we wszystkich dolnośląskich gminach

"Pies pod paragrafem" to projekt realizowany przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzętami - zarówno domowymi, jak i gospodarskimi - we wszystkich gminach na terenie Województwa Dolnośląskiego, w szczególności na terenach wiejskich oraz możliwych konsekwencji prawnych w przypadku dopuszczenia się przez opiekunów zwierząt naruszeń w tym zakresie. 

Projekt będzie realizowany we współpracy z władzami dolnośląskich gmin oraz podległymi im sołectwami. Informacja o projekcie zostanie również przekazana lokalnym mediom.

 

W pierwszym etapie do urzędów gmin zostanie przesłana informacja o projekcie wraz z plakatami edukacyjnymi do samodzielnego wydruku (zob. sekcję "do pobrania"), informującymi o potrzebach zwierząt oraz możliwych sankcjach w przypadku ich niezapewnienia przez opiekunów, jak również o możliwych kontrolach w tym zakresie.

 

Następnie, władze Gmin zostaną poproszone o zachęcenie sołtysów do udziału w projekcie oraz o przekazanie informacji o projekcie sołtysom poszczególnych miejscowości wraz z wydrukowanymi już plakatami do publicznego wywieszenia w widocznych dla mieszkańców miejscach. Plakaty edukacyjne powinny dotrzeć do wiadomości jak największej grupy mieszkańców. 

Kolejnym etapem projektu jest przeprowadzenie kontroli warunków oraz stanu zdrowotnego zwierząt domowych i gospodarskich przez inspektorów Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we współpracy z pracownikami Urzędów Gmin, a w razie potrzeby również Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, funkcjonariuszami Policji i Straży Gminnej lub Miejskiej w wybranych miejscowościach położonych w Województwie Dolnośląskim. 

Z powyższych przedsięwzięć zostaną sporządzone raporty ukazujące poziom zainteresowania projektem w dolnośląskich miejscowościach, ilość gmin i miejscowości, które zdecydowały się wziąć w nim udział, jak również rodzaje i skalę naruszeń w zakresie dobrostanu zwierząt. Raporty zostaną przekazane do władz na szczeblu krajowym. 

Głównym celem projektu "Pies pod paragrafem" jest zwiększenie świadomości opiekunów zwierząt domowych oraz gospodarskich zarówno w zakresie ich podstawowych, fizjologicznych potrzeb - takich jak zapewnienie schronienia przed warunkami atmosferycznymi, dostępu do wody i karmy czy obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie - jak również w zakresie obowiązku leczenia zwierzęcia w przypadku choroby oraz zapewnienia mu dobrostanu w aspekcie psychicznym, chociażby poprzez uświadomienie o naganności stałego utrzymywania psów na łańcuchach, w kojcach w sposób stały, bez zapewnienia im niezbędnego ruchu, spacerów, kontaktu z człowiekiem itp. 

Dodatkowo, przedsięwzięcie ma także na celu uświadomienie władzom na szczeblu lokalnym oraz krajowym z jakimi naruszeniami w zakresie dobrostanu zwierząt nadal spotykamy się we współczesnej Polsce, w szczególności na terenach wiejskich, co może być podstawą do wdrożenia odpowiednich działań legislacyjnych. 

bottom of page